Amendment 2 to 342 FW 5 to clarify criteria (land exchange)