Little Cherry Pond at Pondicherry

Little Cherry Pond at Pondicherry

Image
Photo By/Credit
Govatski